Adatvédelmi Tájékoztató

A csaladiszexvideok.hu domain-néven elérhető oldal (a továbbiakban összefoglaló néven: Portál) Felhasználóinak személyes és egyéb adatainak védelme érdekében minden szükséges – jogszabály által megkövetelt jogi és technikai – intézkedést megteszünk. Jelen Tájékoztató a Felhasználók önkéntes regisztrációja során megadott személyes és különleges adatok gyűjtésének és kezelésének módját ismerteti; a rendelkezésére bocsátott adatok kezelése körében követett gyakorlatot, az adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módját és lehetőségeit szabályozza. A Felhasználó a Portálon történő regisztrációval elfogadja az adatgyűjtésre, -kezelésre és technikai feltételekre vonatkozó feltételeket.

Elkötelezettek vagyunk a személyes, a különleges személyes és egyéb adatok védelme iránt és valamennyi lehetséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevétele során az adatkezeléssel összefüggő kockázatok a jogszabályokkal összhangban állva megfelelő biztonságos szinten maradjanak.

Jelen Tájékoztató kialakításakor elsődlegesen a magyar jogot, azon belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben; a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete Tartalomszolgáltatási Kódexében (1998. november 24.), valamint az internetes tartalomszolgáltatók számára a fórumokon megjelenő véleményekkel kapcsolatos teendőkkel kapcsolatos ajánlásában (2004. február 20.), továbbá az Online Privacy Alliance ajánlásában (Guidelines for Online Privacy Policies) foglaltak alapulvételével jártunk el.

1. Az adatkezelő, az adatkezelés célja; az adatfeldolgozás; adatátadás

A Felhasználók által önként rendelkezésre bocsátott adatok kezelőjeként mint a Portál üzemeltetője kötelezettséget vállalunk a Felhasználók által rendelkezésére bocsátott adatok védelmére, továbbá azok célhozkötött, jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére irányuló, a cél teljesítéséhez szükséges mértékű és idejű, tisztességes és törvényes kezelésére. A rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelését az alábbi célok kizárólagos figyelembevételével végezzük: a Felhasználónak a Portál használatához kapcsolódó azonosítása; a Portál és a kapcsolódó szolgáltatások működtetése; minőségbiztosítás, marketing, piackutatás, látogatási adatok nyomonkövetése és kapcsolattartás; illetéktelenek adatokhoz – különös tekintettel a Felhasználók adataira – való hozzáférésének megakadályozása.

Az adatkezelésre kizárólag a fent meghatározott célból is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal az adattal kapcsolatban vagyunk jogosultak, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. Az adatkezelési cél megvalósulásával egyidejűleg az adatoknak a Felhasználó személyével való kapcsolatba hozhatóságát végérvényesen megszüntetjük.

2. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott adatok; a Felhasználó azonosítása

A Portál bizonyos szolgáltatásainak eléréséhez – így különösen tartalmak feltöltéséhez és a privát tartalmak megtekintéséhez; fórumbejegyzések és megjegyzések írásához, a többi Felhasználóval történő kapcsolatfelvételhez – regisztráció szükséges. A regisztrációval a Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy a felnőtt tartalom megtekintéséhez szükséges 18. életévét betöltötte, illetve személyes joga szerint nagykorúnak minősül.

A regisztráció során a Felhasználóval kapcsolatba hozható személyes és különleges adatok birtokába jutunk. A regisztráció során a Felhasználó alábbi adatai kerülnek rögzítésre: választott felhasználónév és e-mail cím. A fentieken túl a Felhasználó a következő adatokat is megadhatja: születési év, szexuális beállítottság, családi állapot stb., mely adatok – a Felhasználó e-mail címe kivételével – a többi regisztrált Felhasználó számára nyilvánosak, azok tartalmáért, valóságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

3. A Felhasználó által feltöltött tartalom

A Felhasználó a Portálra a nem regisztrált Felhasználók által is hozzáférhető profilképet, illetve – a Felhasználó által beállított feltételekkel hozzáférhető – álló- és mozgóképet tölthet fel. Ennek keretében a Felhasználó megjelölheti, hogy az általa feltöltött tartalom nyilvános vagy privát tartalomnak minősüljön. Nyilvános tartalom esetén a Felhasználó ingyenes és korlátlan felhasználási jogot enged a Portál üzemeltetőjének az általa feltöltött nyilvános tartalom tekintetében, mellyel összefüggésben a Portál üzemeltetőjeként jogosultak vagyunk azt harmadik személyek számára átadni, más oldalakon megjelentetni, illetve felhasználási jogunkkal egyéb módon élni azzal, hogy a felhasználási jog átruházása esetén a tartalom harmadik személy általi felhasználásáért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Privát tartalom esetén a Felhasználó ingyenes, a Portálon történő közzétételre vonatkozó felhasználási jogot enged a Portál üzemeltetőjének az általa feltöltött privát tartalom tekintetében. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy tartalom feltöltése esetén a korlátlan felhasználási jogra tekintettel a Felhasználó regisztrációjának törlését követően is hozzáférhető marad azzal, hogy kapcsolatát a Felhasználóval a Portál a továbbiakban nem jelzi. Egyebekben a feltöltött tartalommal kapcsolatos részletes szabályokat a Felhasználási Feltételek tartalmazzák.

4. A Felhasználó jogainak gyakorlása

Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, a Felhasználót kérésére tájékoztatjuk a Felhasználó nyilvántartásunkban tárolt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Felhasználó halála esetén az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható személyes adatok tekintetében rendelkezési jogot a Felhasználó örököse(i) gyakorolhatnak.

A Felhasználó adatainak kezelése ellen annak jogellenessége esetén tiltakozhat, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha az adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; illetve ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Egyébként kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelési tevékenységünk során jelen Tájékoztatónak, az adatvédelmi szabályoknak és a joggyakorlatnak megfelelően járunk el, a hatályos jogszabályok előírásait betartjuk, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe vesszük.

<